De brief van Paulus aan de Amerikaanse christenen – Preek Martin Luther King.

5 maart 2018

“Free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last!” Onder luide bemoedigingen sprak Martin Luther King jr. deze woorden tijdens zijn zo bekende  I Have a Dream-Speech. De toespraak, gehouden in een tijd van segregatie, benadrukt de kern van de praktijk van het christelijke geloof: gelijkheid, broederschap en naastenliefde. In dit herdenkingsjaar van Martin Luther King jr. wil ik oproepen tot vrede en vrijheid over het land, om verbinding te blijven zoeken en die vast te houden. Want de grootste van alle christelijke deugden is de liefde. En met deze wens leid ik onderstaande preek van King jr. in, die zich, met een beroep op Paulus’ verlangen, dat wij allen in Christus één zijn, sterk maakt om een eind aan ongelijkheid te maken.

Ik wil graag een denkbeeldige brief van Paulus met jullie delen. Het stempel laat ons zien dat deze in de havenstad Troas verstuurd is. Toen ik de brief opende, ontdekte ik dat deze geschreven was in het Grieks in plaats van in het Engels. Ik heb een aantal weken onvermoeibaar aan de vertaling gewerkt en ik denk dat ik nu de ware betekenis ontcijferd heb. Mocht de inhoud van deze brief meer kingiaans dan paulinisch klinken, wijt het dan aan mijn gebrek aan objectiviteit en niet aan Paulus’ gebrek aan duidelijkheid. De brief, zoals die hier voor mij ligt, luidt als volgt.

Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, aan de gemeente van God in Amerika. Genade zij u en de vrede van God, onze Vader, door onze Heer en Verlosser, Jezus Christus.
Al vele jaren verlang ik ernaar u te zien. Ik heb zoveel gehoord over u en de dingen die u doet. Mij heeft het nieuws bereikt over de grootse en verbazingwekkende uitvindingen die u heeft gedaan in het wetenschappelijke veld. Ik heb gehoord over uw onverschrokken metro’s en uw flitsende vliegtuigen. Door uw wetenschappelijke genialiteit heeft u enorme afstanden weten te overbruggen en heeft u de tijd in boeien geketend. U heeft het mogelijk gemaakt te ontbijten in Parijs en vervolgens te lunchen in New York City. Ook heb ik gehoord over uw wolkenkrabbers met hun torens, die statig naar de hemel wijzen. Mij is verteld over uw grote medische vooruitgang en het genezen van de vele dodelijke plagen en ziektes, waarmee u uw levens weet te verlengen en grotere veiligheid en fysiek welzijn weet te bieden. Dit alles is fantastisch. U kunt zoveel dingen doen in uw tijd die ik nooit heb kunnen doen in de Grieks-Romeinse wereld waarin ik leefde. U legt op één dag afstanden af die mijn generatie alleen in drie maanden kon overbruggen. Dat is prachtig. Wat een enorme stappen heeft u gezet op wetenschappelijk en technologisch gebied!
Maar, Amerika, ik vraag mij af of u moreel en spiritueel wel net zulke stappen heeft gezet als op wetenschappelijk gebied. Het lijkt wel alsof uw morele vooruitgang ver achterloopt ten opzichte van uw wetenschappelijke vooruitgang, alsof uw geestkracht uw moraliteit overtreft en alsof uw cultuur niet in de schaduw van uw technologische ontwikkelingen kan staan. Zoveel van uw moderne leven kan samengevat worden in de woorden van uw dichter Thoreau: “Verbeterde middelen voor onverbeterde doeleinden.” Door uw wetenschappelijke genialiteit heeft u van de wereld een buurtschap weten te maken, maar u bent er niet in geslaagd om uw morele en spirituele genialiteit in te zetten om van de wereld een broederschap te maken. Dus, Amerika, de atoombom waar u voor te vrezen hebt is niet dat dodelijke wapen dat vanuit een vliegtuig op de hoofden van miljoenen mensen geworpen kan worden, maar de atoombom die zich in de harten van mensen bevindt en die in staat is een explosie van de meest hardvochtige haat en vernietigende zelfzuchtigheid te veroorzaken.

Hierom wil ik u op het hart drukken om uw morele vooruitgang gelijk op te laten lopen met uw wetenschappelijke vooruitgang.

Ik acht het nodig u te wijzen op de verantwoordelijkheid die u heeft om de ethische principes van het christelijk geloof te vertegenwoordigen in een tijd waarin deze principes steeds meer aanhang verliezen. Die taak was mij ook toevertrouwd. Ik begrijp dat er veel christenen in Amerika zijn die hun hoogste loyaliteit geven aan door mensen gemaakte systemen en gebruiken. Zij zijn bang om anders te zijn. Ze zijn er vooral op uit om sociaal geaccepteerd te worden. Zij leven volgens een principe dat als volgt luidt: “Iedereen doet het, dus moet het wel goed zijn.” Zoveel van onze moraliteit is slechts een reflectie van groepsconsensus. In uw moderne sociologische vaktaal worden de zeden geaccepteerd als wat ethisch juist is. U bent onbewust gaan geloven dat wat juist is, bepaald wordt door de polls van Gallup.
Christenen van Amerika, ik herhaal de woorden die ik jaren geleden schreef aan de Romeinse christenen: “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen.” U heeft een dubbele nationaliteit. U leeft in zowel de tijd als in de eeuwigheid. Uw loyaliteit gaat in de eerste plaats uit naar God en niet naar de maatschappelijke mores of de wil van het volk, de staat of de natie of enig ander door mensen ingesteld instituut. Als een aardse instelling of gebruik in conflict is met Gods wil, dan is het uw christelijke taak om hier tegenin te gaan. U mag nooit de vergankelijke tijdelijke eisen van door mensen ingestelde instituten voorrang geven op de eisen van de Almachtige God. In een tijd waarin mensen hun hoogste geloofswaarden opgeven, moet u aan deze waarden blijven vasthouden. En ondanks de druk van een vervreemde generatie moet u ze bewaren voor uw nog niet geboren kinderen. U moet bereid zijn de onrechtvaardige gebruiken te trotseren, om voor onpopulaire zaken te strijden en de status quo te dwarsbomen.

U bent geroepen het zout van de aarde te zijn. U bent geroepen het licht van de wereld te zijn. U moet het vitale desem zijn dat de natie zuur maakt.

Ik begrijp dat u in Amerika een economisch systeem heeft dat kapitalisme heet, waarmee u wonderen hebt weten te verrichten. U bent de rijkste natie van de wereld geworden en u heeft het grootste productiesysteem van de geschiedenis voortgebracht. Dat is allemaal prachtig. Maar, Amerikanen, het gevaar bestaat dat u uw kapitalisme zult misbruiken.

Ik blijf erbij dat de liefde voor geld de wortel van veel kwaad is en dat het in staat is om van mensen ordinaire materialisten te maken. Ik vrees dat velen van u meer bezig zijn met geld verdienen dan met het verzamelen van spirituele schatten.

Het misbruiken van kapitalisme kan ook leiden tot tragische uitbuiting. Dit is maar al te vaak gebeurd in uw natie. Mij is verteld dat een tiende van één procent van uw bevolking meer dan veertig procent van de rijkdom in bezit heeft. Amerika, hoe vaak heeft u de noodzakelijke levensbehoeftes van de massa’s afgenomen en luxeartikelen gegeven aan de hoge klassen? Als u daadwerkelijk een christelijke natie bent, moet u dit probleem oplossen. U kunt het niet oplossen door uw heil te zoeken in het communisme, want het communisme is gebaseerd op een ethisch relativisme, een metafysisch materialisme, een gevaarlijk totalitarisme en een inperking van basisvrijheiden, waarmee geen enkele christen kan instemmen. Maar u kunt binnen het kader van democratie werken aan een betere verdeling van rijkdom. U moet gebruikmaken van uw sterke economische middelen om armoede uit de wereld te bannen. Het was nooit Gods intentie om bepaalde mensen in buitenproportionele rijkdom te laten leven, terwijl anderen enkel zware armoede kennen. God wil dat al zijn kinderen beschikken over de basisbehoeften van het leven en hij heeft het universum voorzien van “meer dan genoeg” om dit te verwezenlijken.

Ik zou willen dat ik bij u was, zodat ik u in hoogsteigen persoon kon zeggen wat ik nu enkel kan schrijven. Oh, wat verlang ik ernaar om in uw gezelschap te verkeren!

Laat me iets zeggen over de kerk. Amerikanen, ik moet u erop wijzen, zoals ik dat bij zoveel anderen heb gedaan, dat de kerk het Lichaam van Christus is. Als de kerk trouw is aan haar ware aard is verdeeldheid en twist haar onbekend. Mij is verteld dat er meer dan tweehonderdvijftig denominaties bestaan binnen het Amerikaanse protestantisme. Het treurige is niet zozeer dat er zo’n veelheid aan denominaties is, maar dat zoveel groepen beweren dat zij de absolute waarheid in pacht hebben. Deze sektarische bekrompenheid vernietigt de eenheid van het Lichaam van Christus. God is niet een baptist, methodist, presbyteriaan of episcopaal. God overstijgt onze denominaties. Als u ware getuigen van Christus bent, dan moet u zich dit realiseren, Amerika.
Ik ben verheugd te horen dat er in Amerika een groeiende belangstelling is voor eenheid binnen de kerk en oecumene. Mij is ter ore gekomen dat u een Nationale Raad van Kerken in het leven heeft geroepen en dat de grootste denominaties verbonden zijn aan de Wereldraad van Kerken. Dat alles is fantastisch. Blijf voortgaan op dit creatieve pad. Houdt deze raden levend en blijf hen onophoudelijk steunen. Ik hoorde het bemoedigende nieuws dat er recentelijk een dialoog plaatsvond tussen rooms-katholieken en protestanten. Mij is verteld dat een aantal protestanten van uw natie de uitnodiging van paus Johannes accepteerden om aanwezig te zijn bij een recent oecumenisch concilie. Dit is zowel een veelbetekenend als heilzaam teken. Ik hoop dat dit het begin is van een ontwikkeling waarin alle christenen dichter bij elkaar gebracht zullen worden.
Iets anders dat mij schokt in de Amerikaanse kerk is het feit dat u een witte en een zwarte kerk heeft. Hoe kan er ooit iets als segregatie bestaan in het Lichaam van Christus? Mij is verteld dat er meer integratie bestaat in de entertainmentwereld en andere seculiere sferen dan in de christelijke kerk. Dat is hemeltergend!
Ik heb begrepen dat er christenen zijn die proberen Bijbelse gronden te vinden om segregatie te rechtvaardigen en beweren dat de zwarte mens van inferieure aard is. Oh, mijn vrienden, dit is godslastering en gaat in tegen alles waar de christelijke religie voor staat. Ik moet herhalen wat ik tegen zoveel christenen heb gezegd: “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.” Bovenal moet ik de woorden die ik op de Areopagus sprak weer benadrukken: “De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft … uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid.”
Dus, Amerikanen, ik moet u op het hart drukken om af te rekenen met segregatie.

Het vervangt een “ik-gij”-relatie door een “ik-het”-relatie, en reduceert personen tot dingen. Het verwondt de ziel en degradeert de persoonlijkheid.

Het geeft aan wie gesegregeerd wordt een vals idee van minderwaardigheid, terwijl het aan wie segregeert een vals superioriteitsgevoel geeft. Het vernietigt gemeenschap en maakt broederschap onmogelijk. De achterliggende filosofie van het christendom staat volledig haaks op de achterliggende filosofie van rassensegregatie.
Ik prijs uw Hooggerechtshof voor de historische desegregatiebeslissing en alle mensen van goede wil die dit besluit als een grote morele overwinning geaccepteerd hebben, maar ook begreep ik dat sommige broeders in opstand zijn gekomen en in hun wetgevende zalen woorden als “interventie” en “nietigverklaring” laten schallen. Omdat deze broeders de ware betekenis van democratie en christendom kwijt zijn geraakt, druk ik u op het hart om ten overstaan van hen geduldig te pleiten. U bent verplicht om met begrip en welwillendheid te proberen om hun stellingname te veranderen. Laat hen weten dat zij, door zich tegen integratie te verzetten, niet alleen ingaan tegen de nobele voorschriften van uw democratie, maar ook tegen de eeuwige verordeningen van God zelf.
Ik hoop dat de kerken in Amerika een significante rol zullen spelen in het overwinnen van segregatie. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de kerk geweest om horizonnen te verbreden en de status quo te bevragen. De kerk moet uitgaan naar het strijdveld van sociale actie. Allereerst moet de kerk het juk van segregatie van haar eigen heilige lichaam werpen. Vervolgens moet u erop uit zijn de kerk in toenemende mate actief te krijgen in sociale actie buiten haar deuren. Zij moet de kanalen van communicatie tussen de verschillende rassen openhouden. Zij moet een duidelijk standpunt innemen tegen het onrecht dat de zwarte aangedaan wordt, in het zoeken naar huizen, onderwijs, bescherming door politie en in de rechtbanken van zowel stad als staat. Zij moet invloed uitoefenen in het strijdperk van economische rechtvaardigheid. Als bewaker van het morele en spirituele leven van de gemeenschap kan de kerk niet met onverschilligheid naar dit schrijnende kwaad kijken. Als u als christen deze uitdaging met toewijding en ijver accepteert, zult u de misleide mensen van uw natie leiden uit de duisternis van leugens en angst naar het licht van waarheid en liefde.
Zou ik wat woorden mogen spreken tot degenen die het slachtoffer zijn van dit kwade systeem van segregatie? U moet met passie en ijver blijven strijden voor uw constitutionele en door God gegeven rechten. Het zou zowel laf als immoreel zijn om geduldig het onrecht te accepteren. U kunt nooit met een zuiver geweten uw geboorterecht van vrijheid verkopen voor de wantoestand van segregatie. Maar als u uw rechtvaardige protest voortzet, doe dit dan altijd met christelijke methodes en christelijke wapens. Zorg dat de middelen die u toepast net zo zuiver zijn als het doel waar u naar streeft. Val nooit voor de verleiding van bitterheid. Als u werkt voor gerechtigheid, doe dat met waardigheid en discipline en gebruik de liefde als uw sterkste wapen. Laat geen mens u ooit verlagen tot het niveau waarop u hem gaat haten. Vermijd geweld te allen tijde. Als u in uw strijd het zaad van geweld zaait, zullen de generaties van de toekomst de wervelwind van sociale desintegratie oogsten.
Laat in uw strijd voor rechtvaardigheid de onderdrukker weten dat u er niet op uit bent hem te verslaan, noch om hem het onrecht dat hij u heeft aangedaan te vergelden. Laat hem weten dat de etterende wond van segregatie zowel de witte als de zwarte verzwakt. Met deze houding houdt u uw strijd op hoog christelijk niveau.
Vele personen zijn zich bewust van de noodzaak van het uitbannen van segregatie. Veel zwarte mensen zullen hun leven toewijden aan de zaak van vrijheid, en veel witte mensen van goede wil en een morele gevoeligheid zullen zich durven uitspreken voor gerechtigheid. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat voor deze keuze een bereidheid om te lijden en op te offeren vereist is. Wanhoop niet als u veroordeeld of vervolgd wordt omwille van de gerechtigheid. Als u getuigt van waarheid en gerechtigheid, bent u vatbaar voor minachting. Vaak zult u uitgemaakt worden voor onpraktische idealist of gevaarlijke radicaal. Het kan zelfs zo zijn dat ze u communist noemen, alleen maar omdat u gelooft in de broederschap van de mens. U wordt wellicht opgesloten in de gevangenis. Als dat gebeurt, moet u de gevangenis eer bewijzen met uw aanwezigheid. Het kan betekenen dat u uw baan verliest of uw sociale status binnen een bepaalde groep kwijtraakt. Zelfs als de fysieke dood de prijs is die sommigen moeten betalen voor het bevrijden van hun kinderen van de psychologische dood, dan is er niets christelijker dan dat. Maakt u zich niet bezorgd over vervolging, christenen van Amerika; dit moet u accepteren als u opstaat voor een groots principe. Ik spreek met zekere autoriteit, want mijn leven was een aaneenrijging van vervolgingen. Na mijn bekering werd ik verworpen door de discipelen in Jeruzalem. Later werd ik aangeklaagd voor ketterij in Jeruzalem. Ik werd gevangengenomen in Filippi, afgeranseld in Tessalonica, uitgejouwd in Efeze, en neergeslagen in Athene. Na elk van deze ervaringen raakte ik er nog meer van overtuigd dat

dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst  … ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Het doel van het leven is niet om gelukkig te zijn of genot te bereiken en pijn te vermijden, maar om de wil van God te doen, kome wat komt. Ik heb niets dan lof voor degenen die al onwrikbaar oog in oog hebben gestaan met bedreigingen en intimidatie, ongemak en onpopulariteit, arrestaties en fysiek geweld, om te staan voor het Vaderschap van God en de broederschap van de mens. Voor deze nobele dienstknechten van God zijn er deze bemoedigende woorden van Jezus: “Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.”
Ik moet deze brief afronden. Silas staat klaar om deze brief te versturen, en ik moet naar Macedonië vertrekken, waar een urgent verzoek om hulp vandaan is gekomen. Maar voordat ik ga, moet ik u zeggen, zoals ik het ook tegen de kerk van Korinte zei, dat liefde de duurzaamste kracht in de wereld is. Door de eeuwen heen heeft de mens gezocht naar wat het hoogste goed is. Dat is altijd de grootste missie van de ethische filosofie geweest. Het was een van de grote vragen in de Griekse filosofie. De epicuristen en de stoïcijnen probeerden een antwoord te vinden; Plato en Aristoteles probeerden een antwoord te vinden.

Wat is het summum bonum van het leven? Ik denk dat ik het antwoord gevonden heb, Amerika. Ik heb ontdekt dat liefde het hoogste goed is.

Dit principe bevindt zich in het centrum van het universum. Het is de grote samenhangende kracht van het leven. God is liefde. Hij die liefheeft, heeft de sleutel naar de betekenis van de ultieme werkelijkheid gevonden; hij die haat solliciteert ogenblikkelijk naar het niet-zijn.
Christenen van Amerika, u kunt alle fijne kneepjes van de Engelse taal onder de knie hebben en spreken met de meest eloquente welbespraaktheid; maar zelfs al sprak u de talen van engelen en mensen, had u de liefde niet, u zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.
Al had u de gave van wetenschappelijke voorspellingen en zou u het gedrag van moleculen begrijpen, al kon u binnendringen in het warenhuis van de natuur en met vele nieuwe inzichten komen, al kon u de ladder van de academie tot aan de top beklimmen, zodat u alle kennis zou hebben en u uzelf zou kunnen laten voorstaan op uw grote leerprestaties en uw oneindige aantal titels, zonder de liefde zou dit helemaal niets betekenen.
Sterker nog, Amerika, al zou u al uw goederen aan de armen geven, grote gaven schenken aan liefdadigheid en de kroon spannen in filantropie, had u de liefde niet, uw liefdadigheid zou niets betekenen. Zelfs als u uw leven zou geven om verbrand te worden en u zou omkomen als een martelaar, uw vergoten bloed zou een symbool van eer worden voor de komende generaties, en duizenden zouden u de hemel in prijzen als een van de grootste helden van de geschiedenis; maar zelfs dan, als u de liefde niet heeft, is uw bloed voor niets vergoten. U moet inzien dat een mens in zijn zelfverloochening zelfzuchtig kan zijn en eigengerechtig in zijn zelfopoffering. Zijn vrijgevigheid kan voedsel zijn voor zijn ego en zijn vroomheid kan zijn trots worden.

Zonder liefde kan goedgunstigheid egoïsme worden en martelaarschap spirituele trots.

De grootste van alle deugden is liefde. Hier vinden we de ware betekenis van het christelijk geloof en het kruis. Golgota is de telescoop waardoor wij in het vergezicht van het universum kunnen kijken en zien hoe de liefde van God doorbreekt in de tijd. Uit de immensiteit van zijn vrijgevigheid gaf God zijn eniggeboren Zoon om te sterven, zodat we zouden leven. Als u uzelf in liefde verenigt met Christus en met uw broeders, zult u toegelaten worden tot de universiteit van het eeuwige leven. In een wereld waarin macht, dwingende tirannie en bloedig geweld regeren, wordt u uitgedaagd om de weg van de liefde te bewandelen. Dan zult u ontdekken dat onbewapende liefde de sterkste kracht in de hele wereld is.
Ik moet afscheid nemen. Breng mijn warme groeten over aan alle heiligen in het huishouden van Christus. Wees gerust; wees eensgezind; en leef in vrede.
Het is niet waarschijnlijk dat ik u zal zien in Amerika, maar ik zal u ontmoeten in Gods eeuwigheid. En nu, aan hem die ons behoedt voor vallen en ons opricht uit het donkere dal van wanhoop naar de heldere berg van hoop, uit de middernacht van radeloosheid naar de dageraad van vreugde, aan hem komt de macht en de eer toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.


Vrijspraak voor losers

Vrijspraak voor losers - Nadia Bolz-Weber

In Vrijspraak voor losers houdt Nadia Bolz-Weber een vlammend pleidooi voor religieuze vrijheid. In een eerlijke, verhalende stijl vertelt zij over haar werk als pastor. Zij ontdekt dat God zich laat vinden in alle mensen. Keer op keer ontmoet ze God in mensen die het minst geschikt lijken: een agnost, een travestiet of een criminele bisschop. Door deze onheilige heiligen te ontmoeten, leert ze wat genade is. Dit boek laat zien wat er gebeurt als gewone mensen brood en wijn delen, de Bijbel lezen en elkaar hun levensverhalen vertellen.