[youtube http://www.youtube.com/watch?v=6UQGgteMbRw]

 

Licht van den beginne
toon ons het licht
op deze dag
van vernieuwd bestaan,
schijn in onze ogen,
kom bij ons binnen
en verjaag de donkere gedachte aan de dood.
Dring het lijden terug
door ons zicht te geven op een toekomst
in het Koninkrijk Gods
waar de zon nooit meer onder gaat
en de opgestane Heer
onze Koning zal zijn
in eeuwigheid.
Waar wij elke dag
de stem van de Vader
horen zullen
als Hij zegt:
zie, het is goed, zeer goed!
Waar wij elke dag
de kracht van de Geest
zullen ontvangen en delen
als Hij ons aanspreekt
op vrede en recht.

Bron: Joke Verweerd, Opluisteren. Verhalen, gedichten en gebeden voor christelijke feesten

One thought on “Pasen – U zij de glorie”

  1. De viering van Jezus’ lijden en sterven en zijn opstanding hebben weer bewezen, dat de christenen nauwelijks een idee hebben van wat dit voor ons, niet-joden, betekent. Volgens het Evangelie van Paulus, kocht de uit een vróuw geboren Zoon van God (Jezus dus) alléén het volk, dat onder de wet was, Israel, vrij. En dank zij dit Offer van Jezus’ lichaam voor uitsluitend zijn eigen volk, zond God de Geest, die in Jezus was, nu óók in ónze (heidenen) harten uit, die roept:Abba, Vader! Ook heeft Paulus met nog niet één woord iets over de ‘gebeurtenissen’ op Golgotha gezegd. Nee, volgens 1 Korinthe 2.2 had hij zelfs niet besloten iets te weten onder ons, dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dus ook géén: Ja, amen! Ja, op Golgotha stierf hij voor onze zonden; en door zijn bloed wordt ons gemoed, gereinigd van de zonden. Geen sprake van! Hij ontleende aan Jezus Christus en dien gekruisigd volstrekt geen plaatsvervangende betekenis, maar verklaarde het kruisigen zinnebeeldig, net zoals Jezus ook Zélf deed, toen Hij zijn hoorders opriep, om hún kruis op te nemen en Hem na te volgen. Ja, Paulus was zelfs mét Christus gekruisigd en ik denk, dat hij niet letterlijk bedoeld heeft, dat hij ook aan een kruis genageld was.En ons roept hij op, om ons vlees met zijn hartstochten en begeerten te kruisigen. Toch niet letterlijk aan een houten kruis? Nee, het christendom heeft weer eens laten zien, dat men er bijzonder weinig van heeft begrepen. De Christus als God Géést, daarvan zegt Paulus:’Één voor allen gestorven. Dus zijn allen gestorven’ namelijk de gééstelijke dood! En over déze dood gaat het in de Bijbel. Ook in 1 Korinthe 15, waarin Paulus in vers 20 de dood en opstanding van de méns Jezus, transponeert naar de dood en opstanding van de Christus als Gods Geest.Elke lezer kan dit zélf uit deze tekst opmaken. Bij dit alles is het ook nog van groot belang, dat het verhaal van de lichamelijke opstanding van Jezus, in een Evangelie staat, dat volstrekt niet aan ons gericht is.Tóch maakten de christenen ervan, dat de lichamelijke opstanding van de méns Jezus, exemplarische betekenis heeft voor ónze opstanding. Hoe men dit ooit aannemelijk kan maken, is mij een compleet raadsel!

Comments are closed.