De kracht die hemel en aarde verbindt

25 november 2016

Lange tijd zijn de officiële kerken en de traditionele theologie vaak met een wijde boog om het thema „Geest“ heengelopen. Die tijd is nu gelukkig voorbij. De stormachtige groei van de Pinkstergemeenten  ook in andere culturen en continenten en de „charismatisering“ van de kerken in onze eigen omgeving zijn een uitdaging om dit thema opnieuw heel serieus te nemen.

Van vele kanten wordt nu over de Geest gesproken en geschreven. Die veelzijdigheid kan ook verlegenheid en verwarring met zich mee brengen. Bovendien blijft voor velen om het woord „Geest“  een waas van ondoorzichtigheid hangen. Daarom is er behoefte aan fundamentele en evenwichtige informatie op niveau. Dit boek beantwoordt aan die behoefte.

De auteur heeft als vakmaverborgen-teugel-kaft-72dpi-webn en docent niet alleen veel gelezen maar ook persoonlijk met allerlei bewegingen groeperingen contact gezocht en gevonden. Daardoor lukte het hem ook de verbinding te leggen tussen ervaringen van de eigen tijd en inzichten en problemen, die al eerder aan de orde kwamen en in de litteratuur worden besproken. Steeds grijpt hij daarbij terug op de getuigenissen van de Bijbel en laat hij zien, hoe deze in zijn eigen leven meespelen. De steeds weer opduikende vraag naar de aard en de relevantie van de Bijbel wordt uitvoerig belicht. Zo is een boek ontstaan, dat spannend en goed leesbaar geschreven is en dat zowel voor de theologische reflectie als ook voor vragen van de praktijk een waardevolle bron vormt. Het is een voorbeeld van „engaged theology“.

Via de focusering op de Geest komt  een breed spectrum van onderwerpen aan de orde.Vanzelfsprekend krijgen de thema`s, die in verband met de Geest en de Pinksterbeweging steeds weer discussiestof opleveren de volle aandacht. Men denke aan onderwerpen als de doop met de Geest, de gave van genezing, de profetie en andere. Daarnaast worden ook andere urgente  thema`s van onze tijd zoals de relatie van de Geest tot de toekomst, de persoonlijke toekomst (o.a. de bijna dood ervaringen) en de toekomst van onze aarde op originele wijze belicht. Dat gebeurt vanuit de overtuiging, dat de Geest  ook buiten de kerken, in alle volkeren met hun culturen en religies aan het werk is.

In de bespreking van dit alles tekent zich een helder beeld af van wie en wat de Geest is. De Geest is   kracht èn persoon. Beide aspecten moeten tot gelding komen. Ze verklaren elkaar en vullen elkaar aan, zonder dat men het een tegen het ander mag uitspelen. Zo werkt de Geest continu als stichter van verbindingen, relaties. De Geest verbindt, zoals de titel van het boek het uitdrukt, hemel en aarde. Dat is een veelomvattende activiteit!

Om een enkele aanduiding te geven:

De Geest verbindt bv. het verleden, het leven en optreden van Jezus, met het heden, zorgt ervoor dat dit verleden actueel is en blijft. Woorden en teksten van de Bijbel kunnen ook nu oplichten als bemoediging en aansporing  op de weg die wij te gaan hebben.De Bijbel blijft normatief, maar de canon mag niet als een „ijzeren gordijn“ gehanteerd worden:  de openbaring gaat door. Wanneer christenen dat afwijzen, versperren ze zich de mogelijkheid de werking van de charisma`s en  ook bv. de verschijning van engelen in het heden te erkennen.

De Geest verbindt ook ons heden met de nog uitstaande heilvolle toekomst, richt via menselijke daden van liefde, vrijheid en gerechtigheid tekenen op van het komende vredesrijk.

Omdat de Geest stichter van relaties is,worden in zijn werk steeds verbindingen zichtbaar.Zo zijn in zijn werk openbaring van Godswege en menselijke ervaring, objectiviteit en subjectiviteit, de „buitenkant“ en de „binnenkant“ van het leven, mystiek en ethiek direct op elkaar betrokken. Daarbij kan de Geest heel teer te werk gaan, maar in andere situaties onvermoed krachtig, vooral waar het erom gaat destructieve blokkades op te ruimen.

Wezenlijk is, dat de Geest in dat alles degene is, die leven wekt en leven draagt. Dat geldt van heel de schepping, die geen ogenblik zou kunnen bestaan en functioneren zonder het continue werk van de Geest. Dit wordt bevestigd door het nieuwe onderzoek van de materie. De analyse juist van de allerkleinste elementen laat zien, dat de materie geen „dode stof“ is maar ontspringt aan en berust op geest!

Ook de mens komt in een nieuw licht te staan. De Geest wil zelfs in de mens wonen! Men heeft dat uit angst voor mystiek vaak ontkend, maar het is waar. De Geest drukt de mens nooit neer, maar is er juist op uit die mens met zijn/haar gaven tot volle ontplooiing te brengen en in zijn werk in te schakelen. Ook in de specifieke gaven van de Geest, de charisma`s, worden vaak – niet altijd – mogelijkheden, die de mens als schepsel meegekregen heeft, geïntegreerd. De indeling natuurlijk – bovennatuurlijk gaat uit van een verkeerd dualisme.

Jezus de drager en zender van de Geest brengt het heil, door de Geest. Dat heil heeft als doel juist die schepping, de mens samen met de dieren en al het geschapene, te herstellen, te  zuiveren. Heil is her-schepping. Het is de Geest, die de schepping tot haar bestemming brengt. Dat herstel zal overigens meer zijn dan pure reparatie. De voltooiing door de Geest brengt alles op een hoger plan, ook al kunnen wij dat ons nu nog niet concreet voorstellen.

Dit boek met zijn brede informatie en reflectie is wars van abstracte speculaties en steeds  betrokken op het leven. Het zet mensen aan het denken maar is ook een gids voor spiritualiteit.

Omdat het zovele thema`s bespreekt en aanroert – eigenlijk alle onderwerpen, die in het christelijk geloof aan bod komen –  kan het ook als een „werkboek“  functioneren. Alle lezers, van welke komaf en signatuur ook, zullen er dingen van hun gading in vinden, ook nieuwe gezichtspunten, waarmee ze zelf aan de slag kunnen gaan, individueel en in groepsverband.

Categorieën

Boekenwereld
Voor de verkoop van onze producten werken wij samen met boekenwereld. Hierdoor bestel je betrouwbaar en gemakkelijk bij een online boekenwinkel die in bezit is van het keurmerk van de Thuiswinkel. Hier vind je meer informatie of veelgestelde vragen over het bestellen bij boekenwereld.