Een nieuwe catechismus

21 mei 2013
catechismus

Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Waartoe zijn wij op aarde? Vragen van alle tijden en vragen die steeds om hernieuwde antwoorden vragen. Op initiatief van Uitgeverij Boekencentrum is daarom een kleine interkerkelijke werkgroep gestart met het nadenken over de ontwikkeling van een nieuwe catechismus, voor de hele christelijke gemeente, maar in het bijzonder met het oog op twintigers en dertigers.

De aandacht voor 450 Heidelbergse Catechismus laat zien dat er nog steeds behoefte aan kernteksten is, waarin het christelijk geloof beknopt  wordt gepresenteerd. Ook recente voorbeelden van een catechismus onderstrepen dit: de Doornse Catchismus (2010), de Kleine Protestantse Catechismus van dr. Wentsel (2012) en de New City Catechism van Tim Keller (2012). Een catechismus is een korte, hedendaagse samenvatting van wat christenen geloven, waar de kerk voor staat en wat zij wil doorgeven.

De twintigers en de dertigers in de kerk doen belijdenis, zij vormen een gezin, nemen deel aan het arbeidsproces en dragen verantwoordelijkheid in de christelijke kerk. Zij staan midden in de samenleving met alle vragen die op hen afkomen en zoeken vaak naar woorden om vanuit hun geloof met anderen het gesprek over christen-zijn aan te gaan. Ze zijn ze betrokken op de jongeren en kinderen in de gemeente. Bovendien  houden ze hun eigen kinderen ten. Met dit alles staan ze voor de vraag om het geloof van de kerk over te dragen op een nieuwe generatie.

In het overdragen van het geloof, komen vragen naar voren als: Wat geloof ik, waarom geloof ik zo en hoe verwoord ik dat geloof? Hoe verbind ik mij met andere christenen, en hoe sta ik met mijn christen zijn in de wereld van vandaag? Als vragenstellers leven we in een seculiere wereld waarin het christelijk geloof op de grote hoop van de religies word gegooid, en voor wie Jezus op z’n best een goede bron van inspiratie is, maar de kerk een verouderd instituut.

Al deze vragen en de context waarin ze gesteld worden moeten volgens de werkgroep vertaald worden in een nieuwe catechismus. Deze catechismus wil niet een nieuwe belijdenis te zijn in plaats van de Heidelbergse Catechismus, maar wil de inhoud van het christelijk geloof op een hedendaagse manier overdragen aan volgende generaties en deze generaties inspireren.

De werkgroep wil graag de gemeente betrekken bij het tot stand komen van deze nieuwe catechismus. Daarom roept ze alle christelijke gemeenteleden op te reageren op de twee onderstaande vragen. Dat kan onder deze blog, maar dat kan ook door te mailen naar nieuwecatechismus@boekencentrum.nl.

 • Welke vragen doen er voor christenen vandaag toe?
 • Welke onderwerpen uit het christelijk geloof vragen speciaal om aandacht?

Leantine Dekker
Casper van Dorp
Arnold Huijgen
Theo Pleizier
Arjen van Trigt (Uitgeverij Boekencentrum)
Dolf te Velde
Wim Verboom

Alles voor allen

Alles voor allen - Kees Kok

Het boek Alles voor allen is een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis. Uit zijn vele publicaties, preken en overwegingen heeft theoloog en liturgist Kees Kok, in overleg met de auteur, een ander soort ‘catechismus’ gedistilleerd. Hierin wordt geprobeerd aan de hand van het ‘Grote Verhaal’ van de Joodse en van de ‘messiaanse’ (‘oerchristelijke’) traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek-protestant en voor alle mensen van goede wil. Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, hebben geen flauw idee meer waar het in het christelijk geloof om gaat. In deze nieuwe catechismus worden de wezenlijke vragen helder beantwoord.

Categorieën

Reacties (12)

 • Rik Peels schreef:

  T.o.v. de Heidelbergse Catechismus zou ik graag iets toegevoegd zien ondermeer over:
  – Milieu, omgang met de aarde.
  – Seksualiteit, omgang met ons eigen lichaam.
  – Zending en evangelisatie.
  – Verhouding geloof & denken/wetenschap.
  – Roeping in een multiculturele samenleving.

 • D Schalken schreef:

  Wat meer over de werking van de Heilige Geest en waar Hij toe in staat is

 • De Doornse catechismus en de Catechismus voor compassie zijn eigentijds genoeg en verdienen integrale opname in een nieuwe protestantse catechismus

 • Pieter Prins schreef:

  Thema’s:

  Verhouding tot islam. Mogelijke vragen:

  -> Is de God van de Bijbel dezelfde als Allah?
  -> Wat is hèt essentiële verschil tussen christendom en Islam?
  -> Heeft de Islam gelijk met haar kritiek dat wij drie goden aanhangen?
  -> Maar christendom en Islam hebben toch dezelfde moraal?

  Basisprincipes van het geloof. M.n. besef van noodzaak verlossing is weg. Mogelijke vragen:

  -> Wat is eigenlijk precies het kwaad?
  -> Als God liefde is, waarom is er dan zoveel kwaad?
  -> Waarvan moeten wij eigenlijk verlost worden? Onze problemen en tegenslagen, of onze zonden? Of allebei?
  -> Wie is God?

  Secularisme en post-modernisme. Mogelijke vragen:

  -> Religie is toch gewoon niet meer dan een manier om dit leven goed door te komen?
  -> Waarom doet het ertoe dat ik geloof in Gods Zoon Jezus? Is het niet genoeg als ik gewoon netjes leef? Of dat nu volgens boeddhistische wijze, Islamitisch geloof of humanistische levensvisie is. Maakt toch niet uit?
  -> Geloven, dat is toch privé?
  -> Geloven, dat kan toch ook zonder de kerk?

  Veel wijsheid en zegen gewenst bij dit prachtige initiatief!

 • De Duitse (rooms-katholieke) bisschoppenconferentie schreef in de jaren 1980 een “Katholische Erwachsenenkatechismus” (ik gebruik hem nog steeds, en met genoegen!)
  Zij waren zo wijs om een protestantse theoloog erbij te betrekken. Het zou aardig en wijs zijn, wanneer de schrijvers van een protestantse katechismus door een katholiek theoloog kon worden bijgestaan.

 • Geert-Jan van der Spek schreef:

  450 jaar geleden had de kerk een aantal blinde vlekken die wij op dit moment niet hebben (en andersom misschien ook wel). Twee thema’s die door de kerk (her)ontdekt zijn:

  – Israël. Sinds de holocaust en de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen land, is de kerk zich gaan (her)bezinnen op de rol van Israël in Gods plan. De grote ontdekking is dat Israël er nog steeds toe doet, en niet vervangen is door de kerk. Deze herroeping van de zogenaamde vervangingsleer, heeft meer consequenties dan menigeen denkt (Lees: de knecht des Heren, Henk Poot). Het kan niet zo zijn dat een hedendaagse catechismus dit belangrijke thema overslaat.

  – De Heilige Geest. Door de (op)komst van de pinksterbeweging, begin vorige eeuw, is de Heilige Geest meer in de aandacht komen te staan. Steeds meer mensen zien Gods Geest krachtig werken in het leven van mensen, waardoor de ‘streeptheologie’ simpelweg niet meer houdbaar is. De Heilige Geest is een persoon die zoveel meer met ons wil dan ons nieuw leven geven! (Lees: meer Geest in de gemeente,Ouweneel.)

  Veel succes en zegen met het ontwerpen van de nieuwe catechismus.

 • Kees Haak schreef:

  1/ Oog voor shame-culturele vragen naar eer / respect / identiteit, waarbij niet zozeer op de rechtvaardiging door geloof moet worden gefocust, maar op de (geroepen / ooit gegeven) identiteit van de mens als Beeld Gods; dit geldt voor volkens die in een shame-cultuur zijn opgegroeid, maar net zo goed voor een zichzelf kwijtgeraakte pomo-mens / cultuur, die via facebook en fotootjes van de visuele cultuur zich probeert op te peppen / pimpen.
  2/ Pinksteren invoeren bij uitleg apostolicum; volop ruimte geven aan de werking van de Geest, bijv. als Parakleet voor de kerk die de wereld in haar afgoderij moet aanklagen, als de vernieuwer, als de Schrijver van de Canon, en dus geen gedoe meer met verlangen naar autoritatieve openbaring,
  3/ Kerk schetsen als draagster van de zendingsopdracht / missionaire gemeente als inderdaad woordovertolligheid, maar wegen de lange halstarrige traditie van de westerse kerk, toch maar gebruiken.
  4/ zelfde geld voor diakonaat, aandacht voor de kerk in contouren van Handelingen beschrijven, als dynamische beweging, in het verlengde van va 54, waar alleen van ‘vergaderen’ door Christus gesproken wordt, maar mag gerust toegevoegd / apasrt behandel worden dat zij vlg 1Pt 2:9 tot mission geroepen is
  5/ Concrete aanwijzing van de afgoden van de tijd, vg. Kellers Counterfeit Gods
  6/ Oecumene van de wereldkerk, hoe ben je daarin betrokken, welke taken brengt oecumene met zich mee
  7/ Bredere uitwerking van de opstanding van Christus, als het motief tot hoopgevende activiteite van de kerk in de huidige wereld
  8/ Koninkrijk Gods, liefst met concrete benoemingen van wat dat is, en liever niet een logische onmoglijkheid van hetzelfde dat er al is en toch ook nog niet is. Vraag maar aan Klaas Wierenga hoe onzinnig dat is.
  9/ Eschatologie als motief voor zending: ‘die al zijn en mijn vijanden…’ dat is de ene kant, andere kant is dat geloof in de wederkomst ook tot ontferming voor de onbereikten met het evangelie noopt, geduld oefenen en niet gaan piepen als de kerk het benauwd krijgt, gemarginaliseerd wordt.
  10/ Invoeren van de preambule bij de bespreking van de Wet. Ook dat de twee tafels van de wet niet in 1-4 / 5-10 moeten worden opgevat maar als origineel en kopie, zoals in een verbondsverhouding.
  NB: dit nav. opmerking van Arnold dat jullie hiermee bezig waren. Ik blijf graag op de hoogte. Groeten, goede samenwerking en zegen,
  Kampen, Kees Haak

 • Marja Kiers-Bevaart schreef:

  Inderdaad: Wat is uw enige troost in leven en in sterven? en Waartoe zijn wij op aarde? waren, zijn en blijven de vragen waar het om gaat.
  Daarom zou ik graag in een nieuwe catechismus uitgelegd zien:
  1. Stierf Jezus voor de zonden van de totale mensheid of werd hij als voorman van een rebelse beweging opgepakt en stierf hij dus voor zijn vriendengroep?
  2. Is Jezus als mens van vlees en bloed opgestaan of moeten wij zijn opstanding zien als een geestverschijning?
  3. Wat kunnen wij hopen en verwachten na onze dood? Kan ieder mens hetzelfde verwachten of is dat afhankelijk van hoe wij geleefd hebben?

 • Marja Kiers-Bevaart schreef:

  Laat het a.u.b. een catechismus worden die door iedereen begrepen wordt, dus in eenvoudige taal!

 • Piet Houtman schreef:

  “God heeft voor ons gekozen voordat wij voor Hem kozen.”

  De relatie tussen God en zijn volk, Christus en de gemeente. Met het beeld van het huwelijk tussen man en vrouw, dat door heel de Bijbel heen zo vaak voorkomt. Gods trouw, Jezus’ overgave. Het verbond; daar leven wij als gelovigen in. Fundamenteel voor onze huwelijken, man-vrouwrelaties.

  De gemeenschap van de gelovigen met Christus in zijn dood en opstanding. Zowel een troost (“Als wij deel hebben aan zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking”, Rom. 8: 17; 2 Cor. 1 het begin en doorlopend) als een aansporing tot een nieuw leven, Romeinen 6: 1-14.

  Iets over de voortgang van de heilsgeschiedenis, de gerichtheid op de toekomst. Vooral, in het Oude Testament, de gerichtheid op Christus, dus iets over de betekenis van het Oude Testament voor het christelijk geloof. Als startpunt om de gedachten te bepalen, kan dienen Heidelbergse Catechismus Zondag 6, vraag en antwoord 19.

 • Bart van Vliet schreef:

  Wellicht dat een nieuwe catechismus ook iets kan met de notie vreemdelingschap.
  Als ik dan een christen ben ( zondag 12 H.C.) wat betekent dat dan voor mijn verhouding in de wereld waarin ik leef? ->
  -Hoe verhoud ik me dan ten opzichte van de hedendaagse cultuur ( op grond waarvan neem ik aan dingen deel en op grond waarvan wijs ik dingen af),
  – Hoe ga ik me dan verhouden tot de Schepping ( rentmeesterschap)
  – Heb ik als vreemdeling ook een taak ten opzichte van armoede die ik om me heen zie

Boekenwereld
Voor de verkoop van onze producten werken wij samen met boekenwereld. Hierdoor bestel je betrouwbaar en gemakkelijk bij een online boekenwinkel die in bezit is van het keurmerk van de Thuiswinkel. Hier vind je meer informatie of veelgestelde vragen over het bestellen bij boekenwereld.