Op Christus’ lijdensweg
zoeken wij hem
te volgen –
laat die weg ons eerder
verontrusten
dan ontroeren.

Laten de vele opvoeringen
van dit aloude verhaal
ons niet het zicht benemen
op de schokkende
maar harde realiteit
van het kruis.

Geen toeschouwers
zijn wij
maar betrokken deelnemers,
die niet weten
hoever wij
hem kunnen volgen.

Voor wie vorm geven
aan deze weken
door zich iets te ontzeggen,
met soberheid of onthouding,
om dagelijks te weten
dat wij op weg zijn
naar Pasen,
bidden wij om
volharding en bezinning.

Voor de geloofsleerlingen
die toeleven
naar het Paasfeest
om dan hun eigen plaats in te nemen
binnen de gemeente
en het verlangen naar uw Rijk
te delen
met ons allen –
dat zij zich welkom weten
als kinderen van het licht
en erfgenamen van de hoop.

Bron: Sytze de Vries, Bij gelegenheid II. Woorden voor gedenkwaardige dagen

One thought on “Dag 17 – In de Passieweken”

  1. Heeft het christendom zich niet enorm vergist, om het verhaal van ‘Jezus Christus en dien gekruisigd’ uit te leggen als een historische verhaal? Paulus schreef in 1 Korinthe 12.2:’Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en dien gekruisigd’ In zijn evangelie is dan ook geen sprake van een historische kruisiging! Nooit haalde hij Golgotha aan, dus ook geen ‘Ja, amen! Ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonden; en door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden’ Nee, hij ontleende er uitsluitend een zinnebeeldige betekenis aan. Hij was, bijvoorbeeld, mét Christus gekruisigd! En ons raadde hij ons aan, om ons vlees met zijn harstochten en begeerten te kruisigen. Zelfs Jezus vatte het kennelijk zinnebeeldig op, toen Hij zijn hoorders opriep, om hun kruis op zich te nemen en Hem na te volgen. Ja, in Lucas 9. 23 zei Hij, dat als iemand achter Hem wilde komen, zichzelf moest verloochenen en zijn kruis opnemen, en Hem navolgen. Moesten zij zich dan letterlijk laten kruisigen? Had Dr. H. Wiersinga geen gelijk, toen hij in zijn boek ‘Geloven bij daglicht’ schreef, dat hij zich verzette tegen de Godsvoorstelling van een hemelse curator, die het gruwelijk lijden van zijn Zoon aan het kruis gewild zou hebben en dan ook nog de beschikker zou zijn van al het veelsoortige en onvoorstelbare lijden van mensen de eeuwen door’ ?Het is daarom veelzeggend, dat de schrijver van de brief aan de Hebreeén niet schreef, dat Jezus aan het kruis heeft gehángen, maar dat Hij het kruis óp Zich genomen had. En Paulus schreef :’God zond zijn Zoon (zijn Géést) in een vlees (in de mens Jezus), aan dat der zonde gelijk’ Jezus heeft dit ‘vlees der zonde’echter gekruisigd, want Hij leefde door de Geest! Zo was ook Paulus mét Hem, Christus, gestorven aan zijn vlees der zonde.

Comments are closed.