In 2013 is het vierhonderdvijftig jaar geleden dat de kerk van de Reformatie de kern van het christelijk geloof onder woorden bracht in de Heidelbergse Catechismus (1563). Een goede gelegenheid om de actualiteit en blijvende waarde van dit belijdenisgeschrift weer eens helder te krijgen. Dat willen diverse theologen doen in het boek Catechismus.nu dat in het voorjaar van 2013 verschijnt. Zij confronteren de inhoud van de 52 zondagen met vragen die christenen in onze tijd en cultuur stellen. Dat doen ze aan de hand van tien belangrijke geloofsthema’s.

Voorafgaand aan die tien thema’s komen in Catechismus.nu zes theologische kenmerken van de Heidelbergse Catechismus aan de orde. Te weten:

1. Een ‘gereformeerd leerboekje’
2. De leerling als het kind van de gemeente
3. Christologische kern in trinitarisch kader
4. De rechtvaardiging door het geloof centraal
5. De drie dimensies van het geloof: ellende, verlossing en dankbaarheid
6. Het spirituele, praktische karakter.

Uitnodiging
Als redactie willen we graag zo helder mogelijk krijgen welke vragen gemeenteleden bij de catechismus hebben, of: welke vragen zij aan de catechismus zouden willen stellen. Wij nodigen u door middel van deze blog uit om met ons mee te denken.

Concreet: als u deze zes kenmerken van de Catechismus leest en ze betrekt op onze tijd, welke vragen komen dan bij u boven? Welke moeilijkheden en mogelijkheden ziet u in de Catechismus voor geloof en kerk vandaag? Welke dingen vindt u van belang om in onze bespreking van de zes punten te verwerken? Kortom: laat weten hoe u over het een en ander denkt. Wij kunnen er onze winst mee doen. Bij voorbaat danken we u hartelijk voor uw meedenken.

U kunt reageren onder deze blog, dan kan er een boeiend gesprek ontstaan, maar dat is dan openbaar. U mag ook reageren door een email te sturen naar catechismus@boekencentrum.nl.

Reacties die voor 10 oktober gegeven worden, nemen we zoveel mogelijk mee bij het schrijven van het boek.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw reactie.

P.J. Vergunst en W. Verboom

5 thoughts on “Catechismus.nu zoekt vragen aan de Heidelbergse Catechismus – door P.J. Vergunst en W. Verboom”

 1. Lieve mensen,
  In Indonesia zeggen ze apa kabar? Hoe gaat het met jullie?
  De Bijbel (66) is een Joods boek , Jezus is een Jood (zijn moeder was Joods) en de achtergrond van het tweede testament is Joods!

  Israel is de zoon van God (Ex 4///Hosea 11 etc). De koning in psalm 2 is een zoon van God. Niemand leest dat letterlijk/lijfelijk/fysiek/ontologisch/in naturen…
  Jezus is de zoon van God. Hoe leggen wij dat anno nu uit aan (jonge) mensen van nu?
  Een mens reageerde op mijn voordracht van Nicea als volgt ; Dat Israel de zoon van God is leest u in een Joodse sfeer niet letterlijk , terwijl u als het om Jezus als de zoon van God gaat het wel letterlijk leest (dus niet metaforisch). Broeders , hier moet helderheid en duidelijkheid in komen.

  Anders. Hoe zit het met de Joodse achtergrond van de H.C.

 2. Lieve Godsvrienden,
  Wat is uw e n i g e (!) vertrouwen/trust/troost in leven en sterven? Antwoord. We z i j n van Hem! Wereldwijd zijn er 42.000 verschillende chr. modaliteiten. Dat is niet tot eer van God. Er staat in de HC dat ons e n i g e vertrouwen is dat we van Hem zijn. Onze e n i g e troost. Er is blijkbaar geen andere troost! Enige=enige. Het is in de Geest van de HC dat we geen andere (onzuivere) t a a l meer gebruiken. Verwerk deze eenvoudige gedacht omtrent Zondag één. Mhhgr, R e n é.

 3. God is agape. God is liefde. Agapa=liefde=geven=schenken. Hoe vaak komt de agape-gedacht voor in de HC?
  Hij deed het voor ons.
  Hij deed het ons voor.
  Christus Jezus gaf zijn leven voor ons (Joh.3/16). Christenen geven het leven óók voor elkaar (1 joh.3/16).
  In het beminnen van de zichtbare medemens (ook vijanden) beminnen we het allergrootste onzichtbare geheim ; G O D (vrij naar 1 Joh.4).
  Vraag. Komen deze gedachten ook voor in de HC?! Mhhgr.

 4. Augustinus citeert Matteus 25:31-46 in zijn werk 270 keer! Wij mensen zullen geoordeeld worden op grond van wat we hebben g e d a a n! Gedaan!
  Dát staat er in Matteus 25. Komt deze gedachte genoegzaam uit de verf in onze HC?! Enige jaren geleden irriteerde Matteus 25 mij. Ik sloeg het liever over. Nu is deze Schrift mij lief.

Comments are closed.