Bemidbar – In de woestijn

6 maart 2018

Van Evelien van Dis verschijnt deze week het boek Bijbelwoorden verbeeld. Dit platenboek telt 40 in Jeruzalem gemaakte etalageposters waarop bijbelwoorden verbeeld zijn. De teksten volgen het leesrooster van de synagoge. In de uitleg vertelt Evelien van Dis over Gods trouw aan wat Hij in de Bijbel zegt. Ook komt de actualiteit in Israël aan bod. Bijbelwoorden verbeeld wordt zaterdag 7 april gepresenteerd bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Toegang is gratis en u bent van harte welkom. Lees hier meer over de presentatie.

Evelien van Dis schrijft in haar boek:

‘Tussen het gevormd worden tot volk van God bij het Pascha in Egypte en het feest van Soekot in Gods toekomst bevindt zich het volk van Israël ‘in de woestijn’. (En voor wie geldt dit niet?) Hoewel het Koninkrijk van God nog niet in volle heerlijkheid is aangebroken, blijft het Woord van God onze veilige beschutting en gids.

Het boek Numeri geeft in het tweede hoofdstuk aan hoe tijdens de woestijnreis de kinderen van Israël op ordelijke wijze rondom de tabernakel gelegerd moeten zijn. De Eeuwige is heilig en de tabernakel is zijn woonplaats bij Zijn volk.

Uitgebeeld is de Leeuw uit de stam van Juda die als een Messiasgestalte de twaalf stammen van Israël in zijn ‘armen’ draagt. In het midden van het legerkamp van Israël, in het midden van Jeruzalem, in het midden van de tempel bevindt zich de ark met het verzoendeksel waar JHWH Zijn volk wil ontmoeten. De Leeuw is ook het Lam.’

Teksten

In grote letters in blauw en goud, Psalm 147:12: Jeruzalem, roem de Heere, Sion, loof uw God.
In kleine rode letters op de leeuw, Openbaring 5:5: Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen…

Achtergrond en uitleg van het beeld

Dit beeld is gemaakt voor de week van 15-22 mei 2004. Er vielen twee gedenkdagen in:
1) Jeruzalemdag (19 mei 2004). Dit is in Israël een nationale feestdag die teruggaat op de overwinning in de Zesdaagse Oorlog van 1967, toen Jeruzalem weer herenigd werd en Israël het beheer over de Oude Stad terugkreeg. Ook op deze dag worden in de synagogen de Psalmen 113 t/m 118 gelezen als dank aan God, en vinden er overal festiviteiten plaats die met Jeruzalem te maken hebben.
2) Hemelvaartsdag (20 mei 2004). De christelijke gedenkdag dat Jezus Messias triomferend vanaf de Olijfberg ten hemel stijgt. (Naar deze berg zal Hij ook terugkeren, Zach. 14:4 en Hand. 1:11-12.)

Voordat de Israëlieten het kamp bij de Sinaï verlaten, zegt God dat Mozes en Aäron alle strijdbare mannen van het volk moeten tellen. (De stam van Levi levert geen strijders, want zij vertegenwoordigen de eerstgeborenen onder de Israëlieten en dienen in de tabernakel.) Elke stam heeft een ‘hoofd over duizenden’, die als vertegenwoordiger van zijn stam de telling mee uitvoert. Vier van deze stamhoofden – uit de stammen van Juda, Ruben, Efraïm en Dan – zijn de vaandeldragers van een groep van drie stammen die in een wijder vierkant rondom de tabernakel gelegerd zijn. In het oosten: Juda, Issaschar en Zebulon; in het zuiden: Ruben, Simeon en Gad; in het westen: Efraïm, Manasse en Benjamin; in het noorden: Dan, Aser en Naftali. In het meest nabije vierkant om de tabernakel heen, zijn de priesters en Levieten (aan de oostkant) gelegerd.

In het ruitvierkant links in het beeld staat de gouden ark met het lam centraal. Dit verwijst naar de tabernakel. Om de tabernakel heen staan in vier keer drie rijtjes de namen van de twaalf zonen van Jakob. In plaats van Levi, staan de beide zonen van Jozef vermeld: Manasse en Efraïm. De stammen zijn verbeeld door twaalf opgerichte stenen in de vorm van poorten. De kleuren komen overeen met die van de twaalf stenen in de borsttas van de hogepriester waarop de namen van Jakobs zonen gegraveerd stonden (Ex. 28:15-30). Rechts staat de leeuw uit de stam Juda, symbool voor Jezus Messias Die het volk van Israël beschermt, draagt en leidt.

Het kamp van Israël rondom de tabernakel is een symbolisch ontwerp dat verder ontwikkeld wordt in de tempel van Salomo en later in de tempel en stad bij Ezechiël in het Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Het ‘gelegerd zijn rondom het heiligdom’ zal ‘uiteindelijk in al zijn volheid getoond worden in de stad die daar lag als een vierkant’, (26) uit Openbaring 21:16. Door Gods stralende tegenwoordigheid – Sjechina – is de hele stad het heilige der heiligen en is er geen tempel meer. De verloste heiligen zijn als edelstenen die Gods heerlijkheid veelvoudig weerkaatsen!

N.a.v. Bijbelwoorden verbeeld / Evelien van Dis / Uitgeverij Boekencentrum / gebonden

(26) A. Edersheim, a.w., deel II, p. 149-150.

Bijbelwoorden verbeeld

Dit platenboek telt 40 in Jeruzalem gemaakte etalageposters waarop bijbelwoorden verbeeld zijn. De teksten volgen het leesrooster van de synagoge. In de uitleg vertelt de auteur over Gods trouw aan wat Hij in de Bijbel zegt. Ook komt de actualiteit in Israël aan bod.
God regeert en bezig is zijn koningschap over de wereld te herstellen. De feesten van Israël markeren dat herstelproces waarvoor Jezus Messias zich volledig ingezet heeft. Dat Joden nu terugkeren naar Israël, wijst erop dat de Messias als Koning terugkomt en Israël haar bestemming vindt.
Met dit boek hoopt de auteur de vreugde over de toekomst van God wakker te roepen!

Categorieën

Boekenwereld
Voor de verkoop van onze producten werken wij samen met boekenwereld. Hierdoor bestel je betrouwbaar en gemakkelijk bij een online boekenwinkel die in bezit is van het keurmerk van de Thuiswinkel. Hier vind je meer informatie of veelgestelde vragen over het bestellen bij boekenwereld.